Asist. Dr Aleksandar Dimitrijevic Pedijatar Neurolog

Asist. Dr Aleksandar Dimitrijević, pedijatar neurolog

Oblasti interesovanja i delatnosti:

 • Pedijatrijska i adolescentna epileptologija
 • Razvojna neurologija
 • Praćenje dece sa neurorizicima i neurorazvojnim poremećajima
 • Epileptične encefalopatije
 • Glavobolje
 • Neuroimunologija
 • Demijelinizacione i infektivne bolesti nervnog sistema dece i adolescenata,
 • Urgentna dečja neurologija
 • Funkcionalna neuroradiologija
 • Praćenje dece iz ASD (Autism spectrum disorder) grupe poremećaja
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa bolestima nerava (neuropatije – inflamatorne i nasledne)
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa bolestima neuromišićne spojnice – Miastenia gravis
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa mišićnim oboljenjima

Članstvo u strukovnim organizacijama:

Naučno-istraživačka delatnost:

Dečja neurologija/epileptologija

Biografija

Rodjen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. IV godinu gimnazije završio kao exchange student u državi Michigan USA. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 2004.godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je januara 2013. godine, ispit položio sa odličnom ocenom.  Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine.

Položio usmeni ispiti subspecijalizacije “Klinička neurofoziologija sa epileptologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020.

U zvanje asistenta na Katedri pedijatrija izabran 2020.godine.

Član je Konzilijuma za evaluaciju pacijenata sa epilepsijom – SEIZURE, Klinke za Neurologiju KCS gde se prikazuju slučajevi pacijenata sa epilepsijom radi postavljanja sindromske dijagnoze, diferencijalne dijagnoze i  prehirurške evaluacije i odabira kandidata za hiruršku terapiju epilepsije.

Načelnik EEG kabineta  Univerzitetske dečje klinike.

Stručna usavršavanja po završenoj specijalizaciji

 • Maj 2015. – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Child development and behaviour“, Salzburg, Austrija.
 • Septembar-decembar 2018. – Cleveland Clinic, Ohio, USA, gde se kandidat tokom 3 meseca usavršavao i upoznao sa najnovijim svetskim protokolima hirurškog lečenja epilepsija kao i procesom video EEG telemetrije, funkcionalne MRI, MEG, invazivne elektroencefalografije (ECOG, sEEG), VEP, SEP te učestvovao u velikim vizitama klinike i konzilijumima za prehirurku evaluaciju pacijenata sa epilepsijom.
 • April 2019. – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Pediatric Neurology“, Salzburg, Austrija – učešće na predavanjima i prikaz slučaja i saradnja sa renomiranim predavačima iz pedijatrijske neurologije iz Austrije kao i CHOP – USA.
 • Septembar 2019. – 9. regionalni migratorni kurs održan u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije i evropskog organka medjunarodne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE), Vrdnik, Srbija.
 • Oktobar 2019. – 21.Epileptološka škola Srbije u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije, Zlatibor, gde je učestvovao kao predavač sa temom „Fakomatoze“.